ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਗਾ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ਦੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ